همرگ انجمنی متفاوت

تاریخ: 02/01/1390 ساعت: عدم نمايش بازدید: 100 نویسنده: طاها

 

نامتصویردورهٔ فرمانروایینیارویدادها
ارشک (اشک یکم)Pdc 24586.jpg۲۵۰ تا ۲۴۷ پ.م.فریاپدبنیادگذاری دودمان اشکانی
تیرداد یکم (اشک دوم)Pdc 24587.jpg۲۴۷ تا ۲۱۱ پ.م.فریاپد، برادر ارشکضمیمه کردن گرگان، اتحاد با دیودوت پادشاه باختر، شکست سلوکوس دوم پادشاه سلوکی
اردوان یکم (اشک سوم) ۲۱۱ تا ۱۹۱ پ.م.تیرداد یکملشکرکشی به ماد، نبرد با آنتیوخوس سوم و عقب‌نشینی، غارت معبد آناهیتا توسط سپاه آنتیوخوس
فریاپت (اشک چهارم) ۱۹۱ تا ۱۷۶ پ.م.اردوان یکمصلح
فرهاد یکم (اشک پنجم)Phraates I.jpg۱۷۶ تا ۱۷۱ پ.م.فریاپتتسخیر تپورستان، بنای شهر شهر خارکْسْ
مهرداد یکم (اشک ششم) ۱۷۱ تا ۱۳۷-۱۳۸ پ.م.فریاپت، برادر فرهاد یکمگسترش و اقتدار دودمان اشکانی، جنگ با دیمتریوس دوم و اسارت دیمتریوس
فرهاد دوم (اشک هفتم)Coin of Phraates II of Parthia.jpg۱۳۷-۱۳۸ تا ۱۲۸ پ.م.مهرداد یکمجنگ با آتیوخوس سیدت و شکست از وی، حمله دوباره آتیوخوس سیدت و شکست و کشته شدن آتیوخوس، انحطاط دولت سلوکی
اردوان دوم (اشک هشتم) ۱۲۸ تا ۱۲۳ پ.م.فریاپت، عموی فرهاد دومجنگ با قوم یوئه‌چی و زخم برداشتن و مرگ اردوان
مهرداد دوم یا مهرداد کبیر (اشک نهم) ۱۲۳ تا ۸۷ پ.م. اقتدار دودمان اشکانی، نظم و سازمان دهی به امور ایران
گودرز یکم ۹۵ تا ۹۰ پ.م. قیام گودرز و پادشاهی کوتاه مدت وی
اُرُد یکم ۹۰ تا ۸۰ پ.م.مهرداد دومبراندازی گودرز یکم
سیناتروک (اشک دهم) ۷۶ یا ۷۵ تا ۷۰ پ.م.مهرداد یکم، برادر فرهاد دومتسخیر آذربایجان و غارت جلگه فرات تیگران ارمنی

پارت-ها-با-تو-ضیح پارت-ها-با-تو-ضیح پارت-ها-با-تو-ضیح پارت-ها-با-تو-ضیح پارت-ها-با-تو-ضیح امتیاز : 345 دیدگاه(0)

تاریخ: 02/01/1390 ساعت: عدم نمايش بازدید: 91 نویسنده: طاها

توضیح: ح علامت اختصاری حدود است.

 


پارت-ها پارت-ها پارت-ها پارت-ها پارت-ها امتیاز : 258 دیدگاه(0)

تاریخ: 02/01/1390 ساعت: عدم نمايش بازدید: 83 نویسنده: طاها
 1. سلوکوس یکم (از ۳۱۲ تا ۲۸۰ پیش از میلاد)
 2. آنتیوخوس یکم (از ۲۸۰ تا ۲۶۱ پیش از میلاد)
 3. آنتیوخوس دوم (۲۶۱ تا ۲۴۶ پیش از میلاد)

سلوکیان سلوکیان سلوکیان سلوکیان سلوکیان امتیاز : 257 دیدگاه(0)

تاریخ: 02/01/1390 ساعت: عدم نمايش بازدید: 96 نویسنده: طاها
 1. کوروش بزرگ (پیرامون ۵۵۹ - ۵۲۹ پیش از میلاد)
 2. کمبوجیه ( ۵۳۰ - ۵۲۲ پیش از میلاد)
 3. گئومات (۵۲۲ پیش از میلاد، به مدت تقریبی هشت ماه)
 4. داریوش بزرگ (۵۲۲- ۴۸۶ پیش از میلاد)
 5. خشایارشا (۴۸۵ - ۴۶۵ پیش از میلاد)
 6. اردشیر یکم (۴۶۵ - ۴۲۴ پیش از میلاد)
 7. خشایارشای دوم (۴۲۴ پیش از میلاد)
 8. سغدیانوس (۴۲۴ - ۴۲۳ پیش از میلاد)
 9. داریوش دوم (۴۲۳ - ۴۰۴ پیش از میلاد)
 10. اردشیر دوم (۴۰۴ - ۳۵۸ پیش از میلاد)
 11. اردشیر سوم (۳۵۸ - ۳۳۸ پیش از میلاد)
 12. اردشیر چهارم (۳۳۸ - ۳۳۶ پیش از میلاد)
 13. داریوش سوم (۳۳۶ - ۳۳۰ پیش از میلاد)

هخامنشیان-(از-۵۵۰-تا-۳۳۰-پیش-از-میلاد)- هخامنشیان-(از-۵۵۰-تا-۳۳۰-پیش-از-میلاد)- هخامنشیان-(از-۵۵۰-تا-۳۳۰-پیش-از-میلاد)- هخامنشیان-(از-۵۵۰-تا-۳۳۰-پیش-از-میلاد)- هخامنشیان-(از-۵۵۰-تا-۳۳۰-پیش-از-میلاد)- امتیاز : 378 دیدگاه(0)

تاریخ: 02/01/1390 ساعت: عدم نمايش بازدید: 93 نویسنده: طاها
مادها مادها مادها مادها مادها امتیاز : 341 دیدگاه(0)

تاریخ: 02/01/1390 ساعت: عدم نمايش بازدید: 143 نویسنده: طاها
 1. شاه ناشناس دوم ایلام (ح۸۲۱پ.م همزمان با شَمشی اَدَد پنجم شاه آشور)
 2. هومبان تَهرَه یکم (تا ۷۴۲پ.م)
 3. هومبان نیکَش یکم (۷۴۲ تا ۷۱۷پ.م) پسر هومبان تهره یکم
 4. شوتور نهونته دوم (۷۱۷ تا ۶۹۹پ.م) پسر (خواهرزاده) هومبان نیکش یکم
 5. هلوشو این شوشینک (۶۹۹ تا اکتبر ۶۹۳پ.م) برادر شوتور نهونته دوم
 6. کوتیر نهونته سوم (اکتبر ۶۹۳ تا ژوئیه ۶۹۲پ.م) پسر هلوشو این شوشینک
 7. هومبان نیمنه سوم (ژوئیه ۶۹۲ تا فوریه ۶۸۸پ.م) پسر هلوشو این شوشینک
 8. هومبان هَلتَش یکم (فوریه ۶۸۸پ.م تا اکتبر ۶۸۱پ.م)
 9. هومبان هلتش دوم (اکتبر ۶۸۱ تا سپتامبر ۶۷۵پ.م) پسر هومبان هلتش یکم
 10. اورتَک این شوشینک (سپتامبر ۶۷۵ تا ۶۶۳پ.م) برادر هومبان هلتش دوم
 11. تمتی هومبان این شوشینک یکم (۶۶۳ تا سپتامبر ۶۵۳پ.م) برادر اورتک این شوشینک
 12. هومبان نیکش دوم (سپتامبر ۶۵۳ تا ۶۵۱پ.م) پسر اورتک این شوشینک
 13. تَمَریتو (۶۵۲ تا ۶۴۹ و ۶۴۷پ.م) پسر هومبان نیکش پسر هومبان هلتش یکم
 14. ایندَه بیبی (۶۴۹ تا پس از ژوئیه ۶۴۸پ.م)
 15. هومبان هلتش سوم (پس از ژوئیه ۶۴۸ تا ۶۴۵/۴پ.م)
 16. هومبان نیکش سوم (۶۴۷پ.م) پسر اَتَه مِرَه هَلکی
 17. اومهولومَه (۶۴۷پ.م)
 18. ایندَتو این شوشینک سوم (۶۴۷ تا پس از پائیز ۶۴۶پ.م)
 19. هومبان هَپوئَه (۶۴۷پ.م)
 20. پائه (پس از پائیز ۶۴۶ تا ۶۴۵/۴پ.م)
 21. شوتور نهونته سوم (پس از پائیز ۶۴۶پ.م) پسر ایندتو این شوشینک سوم
 22. هومبان کیتین (تاریخ نامشخص) پسر شوتور نهونته سوم
 23. هومبان تهره دوم (تاریخ نامشخص)
 24. هَلوتَش این شوشینک (تاریخ نامشخص) پسر هومبان تهره دوم
 25. اومانونو یکم (تاریخ نامشخص)
 26. شیلهک این شوشینک دوم (تاریخ نامشخص) پسر اومانونو یکم
 27. تمتی هومبان این شوشینک دوم (پیش از ۵۵۰پ.م) پسر شیلهک این شوشینک دوم
 28. هَلکَتَش (ح۵۴۹/۸پ.م)
 29. آسینَه (اکتبر تا ۱۰ دسامبر ۵۲۲پ.م) پسر اوپَدرَمَه
 30. هومبان نیکش چهارم یا اومانونو دوم (ایمانیش) (دسامبر ۵۲۲ تا فوریه ۵۲۱پ.م)
 31. اَتَه هَمیتی این شوشینک (تا ۵۲۰/۱۹پ.م)

سلسله-هومبان-تَهرَه-(نوایلامیان)[۲۴]-ح۸۳۰-تا-۵۱۹پ.م- سلسله-هومبان-تَهرَه-(نوایلامیان)[۲۴]-ح۸۳۰-تا-۵۱۹پ.م- سلسله-هومبان-تَهرَه-(نوایلامیان)[۲۴]-ح۸۳۰-تا-۵۱۹پ.م- سلسله-هومبان-تَهرَه-(نوایلامیان)[۲۴]-ح۸۳۰-تا-۵۱۹پ.م- سلسله-هومبان-تَهرَه-(نوایلامیان)[۲۴]-ح۸۳۰-تا-۵۱۹پ.م- امتیاز : 352 دیدگاه(0)

تاریخ: 02/01/1390 ساعت: عدم نمايش بازدید: 117 نویسنده: طاها
 1. هلوتوش این شوشینک (از ح۱۲۱۰پ.م)
 2. شوتروک نهونته یکم (ح۱۱۵۸پ.م)
 3. کوتیر نهونته دوم (ح۱۱۵۵پ.م)
 4. شیلهک این شوشینک یکم (تاریخ نامشخص)
 5. هوته لوتوش این شوشینک (ح۱۱۱۰پ.م)
 6. شیلهینه همرو لَکَمَر (پس از ۱۱۱۰پ.م)
 7. هومبان نیمنه دوم (اوایل سده ۱۱پ.م)
 8. شوتروک نهونته دوم (اوایل سده ۱۱پ.م)
 9. شوتور نهونته یکم
 10. اَکشیر شیموت (تاریخ نامشخص)
 11. اَکشیر نهونته (تاریخ نامشخص)
 12. کَرَه ایندَش (تاریخ نامشخص)
 13. مَربیتی اَپلَه اوصور[۲۳] (پیش از ۹۸۳ تا پس از ۹۷۸پ.م)

سلسله-شوتروکی[۲۲]-ح۱۲۱۰-تا-ح۹۷۰پ.م- سلسله-شوتروکی[۲۲]-ح۱۲۱۰-تا-ح۹۷۰پ.م- سلسله-شوتروکی[۲۲]-ح۱۲۱۰-تا-ح۹۷۰پ.م- سلسله-شوتروکی[۲۲]-ح۱۲۱۰-تا-ح۹۷۰پ.م- سلسله-شوتروکی[۲۲]-ح۱۲۱۰-تا-ح۹۷۰پ.م- امتیاز : 379 دیدگاه(0)

آخرین مطالب

چهارشنبه 16 بهمن 1392
چهارشنبه 16 بهمن 1392
چهارشنبه 16 بهمن 1392
چهارشنبه 16 بهمن 1392
شنبه 24 اردیبهشت 1390

مطالب محبوب

شنبه 24 اردیبهشت 1390
شنبه 24 اردیبهشت 1390
شنبه 24 اردیبهشت 1390
سه شنبه 02 فروردین 1390
شنبه 24 اردیبهشت 1390

صفحات مطالب