همرگ انجمنی متفاوت

تاریخ: 02/01/1390 ساعت: عدم نمايش بازدید: 77 نویسنده: طاها
 1. اَتَه هَلکی (تاریخ نامشخص)
 2. اَتَر کیتَه یکم (تاریخ نامشخص) پسر اَتَه هَلکی
 3. ایگه هَلکی (تاریخ نامشخص)
 4. پَهیر ایشن یکم (همزمان با کوریگلزو یکم شاه بابل) پسر ایگه هَلکی
 5. کیدین هوتران یکم[۱۸] (تاریخ نامشخص) پسر پَهیر ایشن یکم
 6. اَتَر کیتَه دوم (تاریخ نامشخص) پسر ایگه هَلکی
 7. هومبان نومِنَه یکم (همزمان با بورنَه بوریَش دوم شاه بابل) پسر اَتَر کیتَه دوم
 8. اونتَش نَپیریشَه (یا اونتَش هومبان) (تاریخ نامشخص) پسر هومبان نومنه یکم
 9. کیدین هوتران دوم[۱۹] (تاریخ نامشخص) پسر اونتش نپیرییشه
 10. نپیریشه اونتش[۲۰] (یا هومبان اونتش) پسر کیدین هوتران دوم
 11. پَهیر ایشن دوم (تاریخ نامشخص)
 12. اونپَتَر نپیریشه (یا اونپتر هومبان) (تاریخ نامشخص) پسر پهیر ایشن دوم
 13. کیدین هوتران سوم[۲۱] (همزمان با انلیل ندین شومی و ادد شومه ایدینه شاهان بابل) پسر پهیر ایشن دوم

سلسله-ایگه-هَلکی[۱۷]-ح۱۴۰۰-تا-ح۱۲۱۰پ.م سلسله-ایگه-هَلکی[۱۷]-ح۱۴۰۰-تا-ح۱۲۱۰پ.م سلسله-ایگه-هَلکی[۱۷]-ح۱۴۰۰-تا-ح۱۲۱۰پ.م سلسله-ایگه-هَلکی[۱۷]-ح۱۴۰۰-تا-ح۱۲۱۰پ.م سلسله-ایگه-هَلکی[۱۷]-ح۱۴۰۰-تا-ح۱۲۱۰پ.م امتیاز : 533 دیدگاه(0)

تاریخ: 02/01/1390 ساعت: عدم نمايش بازدید: 94 نویسنده: طاها
 1. کیدینو (سده ۱۵پ.م) شاه انشان و شوش
 2. این شوشینک سونکیر نَپیپیر (تاریخ نامشخص) شاه انشان و شوش
 3. تَن روهورَتیر دوم (سده ۱۵ پ.م) شاه انشان و شوش
 4. شَلَه (تاریخ نامشخص) شاه انشان و شوش
 5. تمتی اَهَر (همزمان با کدشمن انلیل شاه بابل) شاه انشان و شوش

سلسله-کیدینو[۱۶]-ح۱۵۰۰-تا-ح۱۴۰۰پ.م سلسله-کیدینو[۱۶]-ح۱۵۰۰-تا-ح۱۴۰۰پ.م سلسله-کیدینو[۱۶]-ح۱۵۰۰-تا-ح۱۴۰۰پ.م سلسله-کیدینو[۱۶]-ح۱۵۰۰-تا-ح۱۴۰۰پ.م سلسله-کیدینو[۱۶]-ح۱۵۰۰-تا-ح۱۴۰۰پ.م امتیاز : 577 دیدگاه(0)

تاریخ: 02/01/1390 ساعت: عدم نمايش بازدید: 113 نویسنده: طاها
 1. اِپَرتی دوم (همزمان با ایدین دَگَن شاه ایسین) (سوکل ماه و شاه انشان و شوش) با دختر ایدین دَگَن شاه ایسین در ۱۹۷۳پ.م ازدواج کرد.[۱۳]
 2. شیلهَهَه (تاریخ نامشخص) (سوکل ماه) پسر اِپَرتی دوم
 3. پَلَر ایشن (تا ۱۹۲۸؟پ.م) (سوکل ماه) پسر (خواهرزاده)[۱۴] شیلهَهَه
 4. کوک سَنیت
 5. اَتَه هوشو (۱۹۲۸؟ تا پس از ۱۸۹۴پ.م) (شبان مردم شوش) پسر شیلهَهَه
 6. تِتِپ مَدَه (پس از ۱۸۹۰پ.م) (شبان مردم شوش)
 7. کوک کیروَش (تاریخ نامشخص) (سوکل ماه، سوکل ایلام، سوکل سیماشکی، سوکل شوش) پسر لَن کوکو و برادرزاده پَلَر ایشن
 8. تِم سَنیت (تاریخ نامشخص) پسر کوک کیروَش
 9. کوک نَهونته (تاریخ نامشخص) پسر کوک کیروَش
 10. کوک نَشور یکم (تاریخ نامشخص)
 11. شیروکدوه (همزمان با شَمشی اَدَد یکم شاه آشور) (سوکل ماه) پسر کوک نَشور یکم
 12. شیموت وَرتَش یکم (تاریخ نامشخص)
 13. سیوه پَلَر هوپَک (ح۱۷۶۵پ.م) (سوکل ماه) پسر شیروکدوه
 14. کودوزولوش یکم (تاریخ نامشخص) پسر شیروکدوه
 15. کوتیر نَهونته یکم (تاریخ نامشخص) (سوکل ماه) پسر کودوزولوش یکم
 16. اَتَه مِرَه هَلکی (تاریخ نامشخص)
 17. تَتَه دوم (تاریخ نامشخص) برادر اَتَه مِرَه هَلکی
 18. لیلَه ایرتَش (تاریخ نامشخص) پسر کودوزولوش یکم
 19. تمتی اَگون (تاریخ نامشخص) (سوکل ماه) پسر کوتیر نَهونته یکم
 20. کوتیر شیلهَهَه (تاریخ نامشخص) (سوکل ماه) پسر تمتی اَگون
 21. کوک نشور دوم (ح۱۶۴۶پ.م) (سوکل ماه، سوکل سیماشکی و شوش) پسر کوتیر شیلهَهَه
 22. تمتی رَپتَش (تاریخ نامشخص) پسر کوتیر شیلهَهَه
 23. شیموت وَرتَش دوم (تاریخ نامشخص) پسر کوتیر شیلهَهَه
 24. شیرتوه (تاریخ نامشخص) پسر کوک نشور دوم
 25. کودوزولوش دوم (تاریخ نامشخص) (سوکل ماه) پسر شیموت ورتش دوم
 26. تَن اولی (تاریخ نامشخص) (سوکل ماه)
 27. تمتی هَلکی (تاریخ نامشخص) (سوکل ماه ایلام و سیماشکی) پسر تن اولی
 28. کوک نشور سوم (تاریخ نامشخص) پسر تن اولی
 29. کوتیک مَتلَت[۱۵] (ح۱۵۰۰پ.م) پسر تن اولی

سلسله-اِپَرتی[۱۲]-ح۱۹۷۰-تا-ح۱۵۰۰پ.م سلسله-اِپَرتی[۱۲]-ح۱۹۷۰-تا-ح۱۵۰۰پ.م سلسله-اِپَرتی[۱۲]-ح۱۹۷۰-تا-ح۱۵۰۰پ.م سلسله-اِپَرتی[۱۲]-ح۱۹۷۰-تا-ح۱۵۰۰پ.م سلسله-اِپَرتی[۱۲]-ح۱۹۷۰-تا-ح۱۵۰۰پ.م امتیاز : 517 دیدگاه(0)

تاریخ: 02/01/1390 ساعت: عدم نمايش بازدید: 103 نویسنده: طاها

پادشاهی‌های کهن حدود2700 تا 550 پیش از میلاد

نام دیهیمینام اصلینگارهلقبزایش-مرگآغاز شاهیپایان شاهیخویشاوندییادداشت
خاندان ارته, حدود 2700 پ.م
1این سوکوش سیرنه  ارباب ارته؟ - ؟ح2700پ.مح2700پ.م؟همزمان با انمرکر شاه اوروک
نخستین شاهان ایلامی , ح2700- ح2600پ.م
2هومبابا   ؟ - ح2680پ.مح2700پ.مح2680پ.م؟همزمان با گیلگمش شاه اوروک
3هومبان شوتور (یا خومباستیر)   ؟ - ؟؟؟؟ 
نخستین خاندان اوان, ح2600- ح2550پ.م
4شاه ناشناس اوان  شاه اوان؟ - ؟ح2580پ.م؟؟همزمان با اورنونگل شاه اوروک[۱]
5لو ...  شاه اوان؟ - ؟؟؟؟ 
6کورایشک  شاه اوان؟ - ؟؟ح2550پ.م؟36 سال همزمان با لوگل انه موندو شاه ادب و اورننشه شاه لگش
دومین خاندان اوان, ح2550-ح2270پ.م
7پلی  شاه اوان؟ - ؟ح2500پ.م؟؟ 
8تته یکم  شاه اوان؟ - ؟؟؟؟ 
9اوکو تنهیش  شاه اوان؟ - ؟؟؟؟ 
10هیشوتش  شاه اوان؟ - ؟؟؟؟ 
11شوشون ترنه  شاه اوان؟ - ؟؟؟؟ 
12نپی ایلهوش  شاه اوان؟ - ؟؟؟؟ 
13کیکو سیوه تمتی  شاه اوان؟ - ؟؟؟؟ 
14هیشپ رتپ یکم  شاه اوان؟ - ؟؟؟؟ 
15لوه ایشن  شاه اوان؟ -ح2325پ.م؟ح2325پ.مپسر هیشپ رتپ یکم 
16هیشپ رتپ دوم  شاه اوان؟ - ؟ح2325پ.م؟پسر لوه ایشن 
17امه سینی[۲]شاه اوان؟ - 2311پ.مح2315پ.م2311پ.م  
18هلو  شاه اوان؟ - ؟؟؟؟ 
19هیته  شاه اوان؟ - ؟ح2270 پ.مح2270 پ.م؟همزمان با نرم سین شاه اکد
خاندان کوتیان[۳],حدود 2256 تا حدود 2120 پیش از میلاد
20اریدوپیزیر  شاه کوتی ? - ?ح2256پ.مح2251پ.م ? 
21ایمته (یا نیبیه)  شاه کوتی ? - ?ح2250پ.مح2246پ.م ? 
22اینکی شوش  شاه کوتی ? - ?ح2245پ.مح240پ.م ? 
23زرله گب  شاه کوتی ? - ?ح2239پ.مح2234پ.م ? 
24شولمه  شاه کوتی ? - ?ح2233پ.مح2228پ.م ? 
25الولمش (یا سیلولومش)  شاه کوتی ? - ?ح2227پ.مح2222پ.م ? 
26دوگه  شاه کوتی ? - ?ح2221پ.مح2216پ.م ? 
27ایلوان  شاه کوتی ? - ?ح2215پ.مح2213پ.م ? 
28اینی مبه کش  شاه کوتی ? - ?ح2212پ.مح2208پ.م ? 
29اینکی شوش  شاه کوتی ? - ?ح2207پ.مح2202پ.م ? 
30یرله گب  شاه کوتی ? - ?ح2201پ.مح2187پ.م ? 
31اببه ته  شاه کوتی ? - ?ح2186پ.مح2184پ.م ? 
32یرله گب (یا یرله)  شاه کوتی ? - ?ح2183پ.مح2181پ.م ? 
33کوروم  شاه کوتی ? - ?ح2180پ.مح2180پ.م ? 
34اپیل کین  شاه کوتی ? - ?ح2179پ.مح2177پ.م ? 
35له اره بوم  شاه کوتی ? - ?ح2176پ.مح2175پ.م ? 
36ایره روم  شاه کوتی ? - ?ح2174پ.مح2173پ.م ? 
37ایبره نوم  شاه کوتی ? - ?ح2172پ.مح2172پ.م ? 
38هبلوم  شاه کوتی ? - ?ح2171پ.مح2170پ.م ? 
39پوزور سوئن  شاه کوتی ? - ?ح2169پ.مح2163پ.م ? 
40یرله گنده  شاه کوتی ? - ?ح2162پ.مح2156پ.م ? 
41سی ئوم (یا سی ئو)  شاه کوتی ? - ?ح2155پ.مح2121پ.م ? 
42تیری گن  شاه کوتی ? - ?ح2120پ.مح2120پ.م ?40 روز
سومین خاندان اوان[۴],حدود 2100پیش از میلاد
43کوتیک این شوشینک[۵]شاه اوان ? - ?ح2100پ.مح2100پ.مپسر شینپی هیش هوکهمزمان با اورنمو شاه اور. شوش در سال های 2078 و 2016پ.م به دست سپاهیان اور گشوده شد. پس از وی شاهان سیماشکی رهبری ایلام را در دست گرفتند.
خاندان سیماشکی[۶][۷],حدود 2070 تا حدود 1975 پیش از میلاد
44گیرنمه یکم  شاه سیماشکی ? - ? ? ? ? 
45تزیته یکم  شاه سیماشکی ? - ?ح2040پ.م[۸]ح2037پ.م[۹] ? 
46اپرتی یکم  شاه سیماشکی ? - ? ?ح2033پ.م[۱۰] ? 
47گیرنمه دوم  شاه سیماشکی ? - ?ح2033پ.م ? ? 
48تزیته دوم  شاه سیماشکی ? - ? ? ? ? 
49لورک لوهان  شاه سیماشکی ? - 2022پ.مح2028پ.م202پ.م ? 
50هوتران تمتی  شاه سیماشکی ? - ? ? ? ? 
51ایندتو این شوشینک یکم  شاه سیماشکی ? - 2016پ.م ?2016پ.مپسر هوتران تمتی 
52کیندتو  شاه سیماشکی ? - ?پیش از 2006پ.مپس از 2005پ.مپسر تن روهوراتیرگشاینده اور
53ایندتو این شوشینک دوم  شاه سیماشکی ? - ?ح1980پ.م ?پسر په پی[۱۱]همزمان با شوایلیشو شاه ایسین و بیله لمه شاه اشنونه
55تن روهوراتیر یکم  شاه سیماشکی ? - ?ح1965پ.م ?پسر ایندتو این شوشینک دومهمزمان با ایدین دگن شاه ایسین
56ایندتو این شوشینک سوم  شاه سیماشکی ? - ? ? ?پسر تن روهوراتیر یکمبیش از سه سال

پادشاهی‌های-کهن-حدود2700-تا-550-پیش-از-میلاد- پادشاهی‌های-کهن-حدود2700-تا-550-پیش-از-میلاد- پادشاهی‌های-کهن-حدود2700-تا-550-پیش-از-میلاد- پادشاهی‌های-کهن-حدود2700-تا-550-پیش-از-میلاد- پادشاهی‌های-کهن-حدود2700-تا-550-پیش-از-میلاد- امتیاز : 542 دیدگاه(0)

تاریخ: 02/01/1390 ساعت: عدم نمايش بازدید: 73 نویسنده: طاها
با سلام به همه دوستانی که از این وبلاگ دیدن میکنند وبه همه کسانی که ما را در عملکرد بهتر این وبلاگ یاری میکنند.

این وبلاگ در اسفند ماه سال یکهزارو سیصد و هشتاد و نه افتتاح شد اما به دلیل مشکلات زیاد از ان بهره برداری نشد.

بعد از حل مشکلات در تاریخ2/1/1389این وبلاگ به بهره برداری رسید و در اختیار هم میهنان قرار گرفت.

حال برای اینکه این وبلاگ به عملکرد بهتری برسد چند نکته را میگویم که خواهشمند هستم به ان عمل کنید.

1.برای اینکه بتوانید به همه امکانات وبلاگ دسترسی داشته باشید در وبلاگ عضو شوید.

2.در صورتی که جایی از وبلاگ با اشکال مواجه بود با استفاده از قسمت تماس با ما رییس وبلاگ را در جریان قرار دهید.

3.در صورت استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع ان را ارجاع دهید.

4.مقررات انجمن.

4-1به دیگران احترام بگذارید.

4-2از کلمات رکیک استفاده نکنید.

4-3به قوانین سایت که طبق قوانین جمهوری ایران است احترام بگذارید تا دچار مشکل نشوید.

4-4از کلماتی که باعث فیلتر شدن سایت میشود خود داری کنید.

4-5در صورت نیاز به تالار مخصوص رییس وبلاگ را در جریان بگذارید.

5.در صورت رعایت نکردن به مقررات وبلاگ عواقب ان به عهده ی خود کاربر میباشد.

با تشکر

ریئس وبلاگ

YellYellYellYellYellمحسن برزگرYellYellYellYellYell


سخن-مدیر سخن-مدیر سخن-مدیر سخن-مدیر سخن-مدیر امتیاز : 506 دیدگاه(0)

تاریخ: 21/12/1389 ساعت: عدم نمايش بازدید: 87 نویسنده: طاها

اينک که من از دنيا مي روم، بيست و پنج کشور جهان جزو امپراتوري ايران است و تمام اين کشور ها احترام دارند و مردم اين کشـورها نيز در ايران داراي احترام مي باشند. جانشين من خشايارشا بايد مثل من در حفظ اين کشورها بکوشد و راه نگهداري کشورها اين است که در امور داخلي آنها مداخله نکند و مذهب و شعائر آنها را محترم بشمارد.


اکنون که من از دنيا مي روم تو دوازده کرور خزانه سلطنتي داري و اين زر يکي از ارکان قدرت تو مي باشد؛ زيرا قدرت پادشاه فقط به شمشير نيست بلکه به ثروت نيز هست. البته به خاطر داشته باش که تو بايد به اين ذخيره بيفزايي نه اينکه از آن بکاهي. من نمي گويم که در مواقع ضروري از آن برداشت نکن؛ زيرا قاعده اين خزانه اين است که هنگام ضرورت از آن برداشت کنند، اما در اولين فرصت آنچه برداشتي به خزانه برگردان.


مادرت آتوسا بر من حق دارد، پس پيوسته وسايل رضايت خاطرش را فراهم کن. ده سال است که من مشغول ساختن انبارهاي غله در نقاط مختلف کشور هستم. من روش ساختن اين انبارها را که با سنگ ساخته مي شود و به شکل استوانه اي است در مصر آموختم و چون انبارها پيوسته تخليه مي شود، حشرات در آن به وجود نمي آيد و غله در اين انبارها چند سال مي ماند بدون اينکه فاسد شود و تو بايد بعد از من به ساختن انبارهاي غله ادامه دهي تا اينکه آذوقه دو يا سه سال کشور در انبارها موجود باشد و هر ساله بعد از اينکه غله جديد به دست آمد از غله موجود در انبارها براي تأمين کسر خوار و بار استفاده کن و غله جديد را بعد از اينکه بو از آن جاري شد به انبار منتقل نما و به اين ترتيب تو هرگز براي آذوقه در اين مملکت دغدغه نخواهي داشت ولو دو يا سه سال پياپي خشکسالي شود.

هرگز دوستان و نديمان خود را به کارهاي مملکتي نگمار و براي آنان همان مزيت دوست بودن با تو کافيست، چون اگر دوستان و نديمان خود را براي کارهاي مملکتي بگماري و آنها به مردم ظلم کنند و استفاده نامشروع نمايند تو نخواهي توانست آنها را به مجازات برساني، چون با تو دوست هستند و تو ناچاري رعايت دوستي بنمايي.

 

کانالي که من مي خواستم بين رود نيل و درياي سرخ به وجود بياورم (کانال سوئز فعلي) هنوز هم به اتمام نرسيده و تمام کردن اين کانال از نظر بازرگاني و جنگي خيلي اهميت دارد و تو بايد آن کانال را به اتمام برساني و عوارض عبور کشتي ها از آن کانال نبايد آنقدر سنگين باشد که ناخدايان کشتي ها ترجيح بدهند که از آن عبور نکنند.

اکنون من سپاهي به طرف مصر فرستادم تا اينکه در اين قلمرو و ايران نظم و امنيت برقرار کنند ولي فرصت نکردم سپاهي به يونان بفرستم؛ تو بايد اين کار را به انجام برساني. با يک ارتش نيرومند به يونان حمله کن و به يونانيان بفهمان که پادشاه ايران قادر است مرتکبين فجايع را تنبيه کند.

توصيه ديگر من به تو اين است که هرگز دروغگو و متملق را به خود راه نده، چون هر دوي آنان آفت پادشاهي هستند. و بدون ترحم، دروغگو را از خود دور بنما. هرگز عمال ديوان را بر مردم مسلط نکن و براي اينکه عمال ديوان بر مردم مسلط نشوند براي ماليات قانوني وضع کردم که تماس نخواهند داشت.

افسران و سربازان ارتش را راضي نگهدار و با آنها بد رفتاري نکن. اگر با آنها بدرفتاري کني آنها نخواهند توانست معامله متقابل کنند اما در ميدان جنگ تلافي خواهند کرد، ولو به قيمت کشته شدن خودشان باشد و تلافي آنها اين طور خواهند بود که دست روي دست مي گذارند و تسليم مي شوند تا اينکه وسيله شکست خوردن تو را فراهم نمايند.


امر آموزش را که من شروع کردم ادامه بده و بگذار اتباع تو بتوانند بخوانند و بنويسند تا اينکه فهم و عقل آنها بيشتر شود و هر قدر که فهم و عقل آنان زياد شود تو با اطمينان بيشتر مي تواني سلطنت کني.

همواره حامي کيش يزدان پرستي باش اما هيچ قومي را مجبور نکن که از کيش تو پيروي نمايند و پيوسته به خاطر داشته باش که هرکس بايد آزاد باشد که از هر کيش که ميل دارد پيروي نمايد.

بعد از اينکه من زندگي را بدرود گفتم بدن من را بشوي و آنگاه کفني را که خود فراهم کرده ام بر من بپيچان و در تابوت سنگي قرار بده و در قبر بگذار، اما قبرم را که موجود است مسدود نکن تا هر زمان که مي تواني وارد قبر شوي تا تابوت سنگي مرا ببيني و بفهمي که من، پدر تو و پادشاهي مقتدر بودم که بر بيست و پنج کشور سلطنت مي کردم، مردم و تو نيز مثل من خواهي مرد؛ زيرا سرنوشت آدمي اين است که بميرد، خواه پادشاه کشور باشد يا يک خارکن و هيچ کس در اين جهان باقي نمي ماند.

اگر تو هر زمان که فرصت به دست مي آوري وارد قبر من بشوي و تابوت را ببيني، غرور و خودخواهي بر تو غلبه نخواهد کرد. اما وقتي مرگ خود را نزديک ديدي بگو قبر مرا مسدود نمايند و وصيت کن که پسرت قبر تو را باز نگاه دارد تا اينکه بتواند تابوت حاوي جسد تو را ببيند.

هرگز هم مدعي و هم قاضي نشو. اگر هم از کسي ادعايي داري موافقت کن يک قاضي به يک طرف آن ادعا را مورد رسيدگي قرار بدهد و راي صادر نمايد زيرا کسي که مدعي است اگر قاضي هم باشد ظلم خواهد کرد.


هرگز از آباد کردن دست بر ندار. زيرا اگر دست از آباد کردن برداري کشور تو رو به ويراني خواهد گذاشت. زيرا قاعده اين است که وقتي کشور آباد نمي شود به طرف ويراني مي رود. در آباد کردن، حفر قنات و احداث جاده و شهر سازي را در درجه اول اهميت قرار بده.

عفو و سخاوت داشته باش، ولي عفو بايد موقعي به کار بيفتد که کسي نسبت به تو خطايي کرده باشد و اگر به ديگري خطايي کرده باشد و تو خطا را عفو کني ظلم کرده اي، زيرا حق ديگري را پايمال نموده اي...

بيش از اين چيزي نمي گويم. اين اظهارات را با حضور کساني که غير از تو اينجا حاضرند کردم تا بدانند قبل از مرگ من اين توصيه ها را کرده ام و اينک برويد و مرا تنها بگذاريد، زيرا احساس مي کنم مرگم نزديک شده ا

ست.


وصیت-داریوش-بزرگ وصیت-داریوش-بزرگ وصیت-داریوش-بزرگ وصیت-داریوش-بزرگ وصیت-داریوش-بزرگ امتیاز : 611 دیدگاه(0)

تاریخ: 04/01/1390 ساعت: عدم نمايش بازدید: 140 نویسنده: طاها

مدیر یک مؤسسه پژوهشی آمریکایی ادعا کرد که کشورهای اروپایی از جمله آلمان نقش کلیدی در جنگ احتمالی با ایران بر عهده خواهند داشت.

به گزارش عصر ایران (asriran.com)، "دنیس روس"، مدیر مؤسسه سیاست خاور نزدیک واشنگتن و رییس موسسه برنامه ریزی سیاسی جامعه یهودیان در گفت و گو با روزنامه آلمانی "برلینر مورگن پست" اظهار داشت: "بخش عمده نخبگان سیاسی و نظامی اسرائیل خواهان توقف برنامه هسته ای ایران از طریق دیپلماتیک یا ابزارهای دیگر هستند."

وی بر لزوم اعمال تحریم ها علیه ایران پیش از توسل به اقدامات نظامی تاکید کرد و گفت: "اروپایی ها به ويژه آلمان و ایتالیا که هنوز از نظر مالی به ایران کمک می کنند نقش کلیدی در جنگ احتمالی علیه ایران بر عهده خواهند داشت."

این مقام تندروی آمریکایی همچنین با حمایت آشکار از اسرائیل اظهار داشت: "مسؤولان اسرائیلی باید به کشورهای اروپایی بروند و به آنها بگویند که ما (اسرائیلی ها) قادر به زندگی در کنار یک ایران هسته ای نیستیم."

"روس" همچنین به نقش عربستان اشاره کرد و افزود: "سعودی ها می توانند از نفوذ اقتصادی خود برای تاثیرگذاری بر تصمیمات بانک ها و دولت های اروپایی در جهت ترغیب ایران به ادامه مذاکرات استفاده کنند."

گفتنی است "روس" فعالیت سیاسی خود را در سال 1981 به عنوان مدیر برنامه ریزی سیاسی وزارت خارجه آمریکا آغاز کرد و هم اکنون ریاست موسسه خاور نزدیک واشنگتن را بر عهده دارد.موضوعات:جنگهای ایران ,
آلمان-و-ایتالیا-نقش-کلیدی-در-جنگ-با-ایران-دارند- آلمان-و-ایتالیا-نقش-کلیدی-در-جنگ-با-ایران-دارند- آلمان-و-ایتالیا-نقش-کلیدی-در-جنگ-با-ایران-دارند- آلمان-و-ایتالیا-نقش-کلیدی-در-جنگ-با-ایران-دارند- آلمان-و-ایتالیا-نقش-کلیدی-در-جنگ-با-ایران-دارند- امتیاز : 601 دیدگاه(0)

آخرین مطالب

چهارشنبه 16 بهمن 1392
چهارشنبه 16 بهمن 1392
چهارشنبه 16 بهمن 1392
چهارشنبه 16 بهمن 1392
شنبه 24 اردیبهشت 1390

مطالب محبوب

شنبه 24 اردیبهشت 1390
شنبه 24 اردیبهشت 1390
شنبه 24 اردیبهشت 1390
سه شنبه 02 فروردین 1390
شنبه 24 اردیبهشت 1390

صفحات مطالب