همرگ انجمنی متفاوت

تاریخ: 02/01/1390 ساعت: عدم نمايش بازدید: 141 نویسنده: طاها
مادها مادها مادها مادها مادها امتیاز : 481 دیدگاه(0)

تاریخ: 02/01/1390 ساعت: عدم نمايش بازدید: 151 نویسنده: طاها
 1. شاه ناشناس دوم ایلام (ح۸۲۱پ.م همزمان با شَمشی اَدَد پنجم شاه آشور)
 2. هومبان تَهرَه یکم (تا ۷۴۲پ.م)
 3. هومبان نیکَش یکم (۷۴۲ تا ۷۱۷پ.م) پسر هومبان تهره یکم
 4. شوتور نهونته دوم (۷۱۷ تا ۶۹۹پ.م) پسر (خواهرزاده) هومبان نیکش یکم
 5. هلوشو این شوشینک (۶۹۹ تا اکتبر ۶۹۳پ.م) برادر شوتور نهونته دوم
 6. کوتیر نهونته سوم (اکتبر ۶۹۳ تا ژوئیه ۶۹۲پ.م) پسر هلوشو این شوشینک
 7. هومبان نیمنه سوم (ژوئیه ۶۹۲ تا فوریه ۶۸۸پ.م) پسر هلوشو این شوشینک
 8. هومبان هَلتَش یکم (فوریه ۶۸۸پ.م تا اکتبر ۶۸۱پ.م)
 9. هومبان هلتش دوم (اکتبر ۶۸۱ تا سپتامبر ۶۷۵پ.م) پسر هومبان هلتش یکم
 10. اورتَک این شوشینک (سپتامبر ۶۷۵ تا ۶۶۳پ.م) برادر هومبان هلتش دوم
 11. تمتی هومبان این شوشینک یکم (۶۶۳ تا سپتامبر ۶۵۳پ.م) برادر اورتک این شوشینک
 12. هومبان نیکش دوم (سپتامبر ۶۵۳ تا ۶۵۱پ.م) پسر اورتک این شوشینک
 13. تَمَریتو (۶۵۲ تا ۶۴۹ و ۶۴۷پ.م) پسر هومبان نیکش پسر هومبان هلتش یکم
 14. ایندَه بیبی (۶۴۹ تا پس از ژوئیه ۶۴۸پ.م)
 15. هومبان هلتش سوم (پس از ژوئیه ۶۴۸ تا ۶۴۵/۴پ.م)
 16. هومبان نیکش سوم (۶۴۷پ.م) پسر اَتَه مِرَه هَلکی
 17. اومهولومَه (۶۴۷پ.م)
 18. ایندَتو این شوشینک سوم (۶۴۷ تا پس از پائیز ۶۴۶پ.م)
 19. هومبان هَپوئَه (۶۴۷پ.م)
 20. پائه (پس از پائیز ۶۴۶ تا ۶۴۵/۴پ.م)
 21. شوتور نهونته سوم (پس از پائیز ۶۴۶پ.م) پسر ایندتو این شوشینک سوم
 22. هومبان کیتین (تاریخ نامشخص) پسر شوتور نهونته سوم
 23. هومبان تهره دوم (تاریخ نامشخص)
 24. هَلوتَش این شوشینک (تاریخ نامشخص) پسر هومبان تهره دوم
 25. اومانونو یکم (تاریخ نامشخص)
 26. شیلهک این شوشینک دوم (تاریخ نامشخص) پسر اومانونو یکم
 27. تمتی هومبان این شوشینک دوم (پیش از ۵۵۰پ.م) پسر شیلهک این شوشینک دوم
 28. هَلکَتَش (ح۵۴۹/۸پ.م)
 29. آسینَه (اکتبر تا ۱۰ دسامبر ۵۲۲پ.م) پسر اوپَدرَمَه
 30. هومبان نیکش چهارم یا اومانونو دوم (ایمانیش) (دسامبر ۵۲۲ تا فوریه ۵۲۱پ.م)
 31. اَتَه هَمیتی این شوشینک (تا ۵۲۰/۱۹پ.م)


موضوعات:لیست شاهان ایران ,
سلسله-هومبان-تَهرَه-(نوایلامیان)[۲۴]-ح۸۳۰-تا-۵۱۹پ.م- سلسله-هومبان-تَهرَه-(نوایلامیان)[۲۴]-ح۸۳۰-تا-۵۱۹پ.م- سلسله-هومبان-تَهرَه-(نوایلامیان)[۲۴]-ح۸۳۰-تا-۵۱۹پ.م- سلسله-هومبان-تَهرَه-(نوایلامیان)[۲۴]-ح۸۳۰-تا-۵۱۹پ.م- سلسله-هومبان-تَهرَه-(نوایلامیان)[۲۴]-ح۸۳۰-تا-۵۱۹پ.م- امتیاز : 488 دیدگاه(1)

تاریخ: 02/01/1390 ساعت: عدم نمايش بازدید: 137 نویسنده: طاها
 1. هلوتوش این شوشینک (از ح۱۲۱۰پ.م)
 2. شوتروک نهونته یکم (ح۱۱۵۸پ.م)
 3. کوتیر نهونته دوم (ح۱۱۵۵پ.م)
 4. شیلهک این شوشینک یکم (تاریخ نامشخص)
 5. هوته لوتوش این شوشینک (ح۱۱۱۰پ.م)
 6. شیلهینه همرو لَکَمَر (پس از ۱۱۱۰پ.م)
 7. هومبان نیمنه دوم (اوایل سده ۱۱پ.م)
 8. شوتروک نهونته دوم (اوایل سده ۱۱پ.م)
 9. شوتور نهونته یکم
 10. اَکشیر شیموت (تاریخ نامشخص)
 11. اَکشیر نهونته (تاریخ نامشخص)
 12. کَرَه ایندَش (تاریخ نامشخص)
 13. مَربیتی اَپلَه اوصور[۲۳] (پیش از ۹۸۳ تا پس از ۹۷۸پ.م)


موضوعات:لیست شاهان ایران ,
سلسله-شوتروکی[۲۲]-ح۱۲۱۰-تا-ح۹۷۰پ.م- سلسله-شوتروکی[۲۲]-ح۱۲۱۰-تا-ح۹۷۰پ.م- سلسله-شوتروکی[۲۲]-ح۱۲۱۰-تا-ح۹۷۰پ.م- سلسله-شوتروکی[۲۲]-ح۱۲۱۰-تا-ح۹۷۰پ.م- سلسله-شوتروکی[۲۲]-ح۱۲۱۰-تا-ح۹۷۰پ.م- امتیاز : 534 دیدگاه(0)

تاریخ: 02/01/1390 ساعت: عدم نمايش بازدید: 143 نویسنده: طاها
 1. اَتَه هَلکی (تاریخ نامشخص)
 2. اَتَر کیتَه یکم (تاریخ نامشخص) پسر اَتَه هَلکی
 3. ایگه هَلکی (تاریخ نامشخص)
 4. پَهیر ایشن یکم (همزمان با کوریگلزو یکم شاه بابل) پسر ایگه هَلکی
 5. کیدین هوتران یکم[۱۸] (تاریخ نامشخص) پسر پَهیر ایشن یکم
 6. اَتَر کیتَه دوم (تاریخ نامشخص) پسر ایگه هَلکی
 7. هومبان نومِنَه یکم (همزمان با بورنَه بوریَش دوم شاه بابل) پسر اَتَر کیتَه دوم
 8. اونتَش نَپیریشَه (یا اونتَش هومبان) (تاریخ نامشخص) پسر هومبان نومنه یکم
 9. کیدین هوتران دوم[۱۹] (تاریخ نامشخص) پسر اونتش نپیرییشه
 10. نپیریشه اونتش[۲۰] (یا هومبان اونتش) پسر کیدین هوتران دوم
 11. پَهیر ایشن دوم (تاریخ نامشخص)
 12. اونپَتَر نپیریشه (یا اونپتر هومبان) (تاریخ نامشخص) پسر پهیر ایشن دوم
 13. کیدین هوتران سوم[۲۱] (همزمان با انلیل ندین شومی و ادد شومه ایدینه شاهان بابل) پسر پهیر ایشن دوم


موضوعات:لیست شاهان ایران ,
سلسله-ایگه-هَلکی[۱۷]-ح۱۴۰۰-تا-ح۱۲۱۰پ.م سلسله-ایگه-هَلکی[۱۷]-ح۱۴۰۰-تا-ح۱۲۱۰پ.م سلسله-ایگه-هَلکی[۱۷]-ح۱۴۰۰-تا-ح۱۲۱۰پ.م سلسله-ایگه-هَلکی[۱۷]-ح۱۴۰۰-تا-ح۱۲۱۰پ.م سلسله-ایگه-هَلکی[۱۷]-ح۱۴۰۰-تا-ح۱۲۱۰پ.م امتیاز : 510 دیدگاه(0)

تاریخ: 02/01/1390 ساعت: عدم نمايش بازدید: 151 نویسنده: طاها
 1. کیدینو (سده ۱۵پ.م) شاه انشان و شوش
 2. این شوشینک سونکیر نَپیپیر (تاریخ نامشخص) شاه انشان و شوش
 3. تَن روهورَتیر دوم (سده ۱۵ پ.م) شاه انشان و شوش
 4. شَلَه (تاریخ نامشخص) شاه انشان و شوش
 5. تمتی اَهَر (همزمان با کدشمن انلیل شاه بابل) شاه انشان و شوش


موضوعات:لیست شاهان ایران ,
سلسله-کیدینو[۱۶]-ح۱۵۰۰-تا-ح۱۴۰۰پ.م سلسله-کیدینو[۱۶]-ح۱۵۰۰-تا-ح۱۴۰۰پ.م سلسله-کیدینو[۱۶]-ح۱۵۰۰-تا-ح۱۴۰۰پ.م سلسله-کیدینو[۱۶]-ح۱۵۰۰-تا-ح۱۴۰۰پ.م سلسله-کیدینو[۱۶]-ح۱۵۰۰-تا-ح۱۴۰۰پ.م امتیاز : 357 دیدگاه(0)

تاریخ: 02/01/1390 ساعت: عدم نمايش بازدید: 201 نویسنده: طاها
 1. اِپَرتی دوم (همزمان با ایدین دَگَن شاه ایسین) (سوکل ماه و شاه انشان و شوش) با دختر ایدین دَگَن شاه ایسین در ۱۹۷۳پ.م ازدواج کرد.[۱۳]
 2. شیلهَهَه (تاریخ نامشخص) (سوکل ماه) پسر اِپَرتی دوم
 3. پَلَر ایشن (تا ۱۹۲۸؟پ.م) (سوکل ماه) پسر (خواهرزاده)[۱۴] شیلهَهَه
 4. کوک سَنیت
 5. اَتَه هوشو (۱۹۲۸؟ تا پس از ۱۸۹۴پ.م) (شبان مردم شوش) پسر شیلهَهَه
 6. تِتِپ مَدَه (پس از ۱۸۹۰پ.م) (شبان مردم شوش)
 7. کوک کیروَش (تاریخ نامشخص) (سوکل ماه، سوکل ایلام، سوکل سیماشکی، سوکل شوش) پسر لَن کوکو و برادرزاده پَلَر ایشن
 8. تِم سَنیت (تاریخ نامشخص) پسر کوک کیروَش
 9. کوک نَهونته (تاریخ نامشخص) پسر کوک کیروَش
 10. کوک نَشور یکم (تاریخ نامشخص)
 11. شیروکدوه (همزمان با شَمشی اَدَد یکم شاه آشور) (سوکل ماه) پسر کوک نَشور یکم
 12. شیموت وَرتَش یکم (تاریخ نامشخص)
 13. سیوه پَلَر هوپَک (ح۱۷۶۵پ.م) (سوکل ماه) پسر شیروکدوه
 14. کودوزولوش یکم (تاریخ نامشخص) پسر شیروکدوه
 15. کوتیر نَهونته یکم (تاریخ نامشخص) (سوکل ماه) پسر کودوزولوش یکم
 16. اَتَه مِرَه هَلکی (تاریخ نامشخص)
 17. تَتَه دوم (تاریخ نامشخص) برادر اَتَه مِرَه هَلکی
 18. لیلَه ایرتَش (تاریخ نامشخص) پسر کودوزولوش یکم
 19. تمتی اَگون (تاریخ نامشخص) (سوکل ماه) پسر کوتیر نَهونته یکم
 20. کوتیر شیلهَهَه (تاریخ نامشخص) (سوکل ماه) پسر تمتی اَگون
 21. کوک نشور دوم (ح۱۶۴۶پ.م) (سوکل ماه، سوکل سیماشکی و شوش) پسر کوتیر شیلهَهَه
 22. تمتی رَپتَش (تاریخ نامشخص) پسر کوتیر شیلهَهَه
 23. شیموت وَرتَش دوم (تاریخ نامشخص) پسر کوتیر شیلهَهَه
 24. شیرتوه (تاریخ نامشخص) پسر کوک نشور دوم
 25. کودوزولوش دوم (تاریخ نامشخص) (سوکل ماه) پسر شیموت ورتش دوم
 26. تَن اولی (تاریخ نامشخص) (سوکل ماه)
 27. تمتی هَلکی (تاریخ نامشخص) (سوکل ماه ایلام و سیماشکی) پسر تن اولی
 28. کوک نشور سوم (تاریخ نامشخص) پسر تن اولی
 29. کوتیک مَتلَت[۱۵] (ح۱۵۰۰پ.م) پسر تن اولی


موضوعات:لیست شاهان ایران ,
سلسله-اِپَرتی[۱۲]-ح۱۹۷۰-تا-ح۱۵۰۰پ.م سلسله-اِپَرتی[۱۲]-ح۱۹۷۰-تا-ح۱۵۰۰پ.م سلسله-اِپَرتی[۱۲]-ح۱۹۷۰-تا-ح۱۵۰۰پ.م سلسله-اِپَرتی[۱۲]-ح۱۹۷۰-تا-ح۱۵۰۰پ.م سلسله-اِپَرتی[۱۲]-ح۱۹۷۰-تا-ح۱۵۰۰پ.م امتیاز : 573 دیدگاه(0)

تاریخ: 02/01/1390 ساعت: عدم نمايش بازدید: 192 نویسنده: طاها

پادشاهی‌های کهن حدود2700 تا 550 پیش از میلاد

نام دیهیمینام اصلینگارهلقبزایش-مرگآغاز شاهیپایان شاهیخویشاوندییادداشت
خاندان ارته, حدود 2700 پ.م
1 این سوکوش سیرنه     ارباب ارته ؟ - ؟ ح2700پ.م ح2700پ.م ؟ همزمان با انمرکر شاه اوروک
نخستین شاهان ایلامی , ح2700- ح2600پ.م
2 هومبابا       ؟ - ح2680پ.م ح2700پ.م ح2680پ.م ؟ همزمان با گیلگمش شاه اوروک
3 هومبان شوتور (یا خومباستیر)       ؟ - ؟ ؟ ؟ ؟  
نخستین خاندان اوان, ح2600- ح2550پ.م
4 شاه ناشناس اوان     شاه اوان ؟ - ؟ ح2580پ.م ؟ ؟ همزمان با اورنونگل شاه اوروک[۱]
5 لو ...     شاه اوان ؟ - ؟ ؟ ؟ ؟  
6 کورایشک     شاه اوان ؟ - ؟ ؟ ح2550پ.م ؟ 36 سال همزمان با لوگل انه موندو شاه ادب و اورننشه شاه لگش
دومین خاندان اوان, ح2550-ح2270پ.م
7 پلی     شاه اوان ؟ - ؟ ح2500پ.م ؟ ؟  
8 تته یکم     شاه اوان ؟ - ؟ ؟ ؟ ؟  
9 اوکو تنهیش     شاه اوان ؟ - ؟ ؟ ؟ ؟  
10 هیشوتش     شاه اوان ؟ - ؟ ؟ ؟ ؟  
11 شوشون ترنه     شاه اوان ؟ - ؟ ؟ ؟ ؟  
12 نپی ایلهوش     شاه اوان ؟ - ؟ ؟ ؟ ؟  
13 کیکو سیوه تمتی     شاه اوان ؟ - ؟ ؟ ؟ ؟  
14 هیشپ رتپ یکم     شاه اوان ؟ - ؟ ؟ ؟ ؟  
15 لوه ایشن     شاه اوان ؟ -ح2325پ.م ؟ ح2325پ.م پسر هیشپ رتپ یکم  
16 هیشپ رتپ دوم     شاه اوان ؟ - ؟ ح2325پ.م ؟ پسر لوه ایشن  
17 امه سینی[۲] شاه اوان ؟ - 2311پ.م ح2315پ.م 2311پ.م    
18 هلو     شاه اوان ؟ - ؟ ؟ ؟ ؟  
19 هیته     شاه اوان ؟ - ؟ ح2270 پ.م ح2270 پ.م ؟ همزمان با نرم سین شاه اکد
خاندان کوتیان[۳],حدود 2256 تا حدود 2120 پیش از میلاد
20 اریدوپیزیر     شاه کوتی  ? - ? ح2256پ.م ح2251پ.م  ?  
21 ایمته (یا نیبیه)     شاه کوتی  ? - ? ح2250پ.م ح2246پ.م  ?  
22 اینکی شوش     شاه کوتی  ? - ? ح2245پ.م ح240پ.م  ?  
23 زرله گب     شاه کوتی  ? - ? ح2239پ.م ح2234پ.م  ?  
24 شولمه     شاه کوتی  ? - ? ح2233پ.م ح2228پ.م  ?  
25 الولمش (یا سیلولومش)     شاه کوتی  ? - ? ح2227پ.م ح2222پ.م  ?  
26 دوگه     شاه کوتی  ? - ? ح2221پ.م ح2216پ.م  ?  
27 ایلوان     شاه کوتی  ? - ? ح2215پ.م ح2213پ.م  ?  
28 اینی مبه کش     شاه کوتی  ? - ? ح2212پ.م ح2208پ.م  ?  
29 اینکی شوش     شاه کوتی  ? - ? ح2207پ.م ح2202پ.م  ?  
30 یرله گب     شاه کوتی  ? - ? ح2201پ.م ح2187پ.م  ?  
31 اببه ته     شاه کوتی  ? - ? ح2186پ.م ح2184پ.م  ?  
32 یرله گب (یا یرله)     شاه کوتی  ? - ? ح2183پ.م ح2181پ.م  ?  
33 کوروم     شاه کوتی  ? - ? ح2180پ.م ح2180پ.م  ?  
34 اپیل کین     شاه کوتی  ? - ? ح2179پ.م ح2177پ.م  ?  
35 له اره بوم     شاه کوتی  ? - ? ح2176پ.م ح2175پ.م  ?  
36 ایره روم     شاه کوتی  ? - ? ح2174پ.م ح2173پ.م  ?  
37 ایبره نوم     شاه کوتی  ? - ? ح2172پ.م ح2172پ.م  ?  
38 هبلوم     شاه کوتی  ? - ? ح2171پ.م ح2170پ.م  ?  
39 پوزور سوئن     شاه کوتی  ? - ? ح2169پ.م ح2163پ.م  ?  
40 یرله گنده     شاه کوتی  ? - ? ح2162پ.م ح2156پ.م  ?  
41 سی ئوم (یا سی ئو)     شاه کوتی  ? - ? ح2155پ.م ح2121پ.م  ?  
42 تیری گن     شاه کوتی  ? - ? ح2120پ.م ح2120پ.م  ? 40 روز
سومین خاندان اوان[۴],حدود 2100پیش از میلاد
43 کوتیک این شوشینک[۵] شاه اوان  ? - ? ح2100پ.م ح2100پ.م پسر شینپی هیش هوک همزمان با اورنمو شاه اور. شوش در سال های 2078 و 2016پ.م به دست سپاهیان اور گشوده شد. پس از وی شاهان سیماشکی رهبری ایلام را در دست گرفتند.
خاندان سیماشکی[۶][۷],حدود 2070 تا حدود 1975 پیش از میلاد
44 گیرنمه یکم     شاه سیماشکی  ? - ?  ?  ?  ?  
45 تزیته یکم     شاه سیماشکی  ? - ? ح2040پ.م[۸] ح2037پ.م[۹]  ?  
46 اپرتی یکم     شاه سیماشکی  ? - ?  ? ح2033پ.م[۱۰]  ?  
47 گیرنمه دوم     شاه سیماشکی  ? - ? ح2033پ.م  ?  ?  
48 تزیته دوم     شاه سیماشکی  ? - ?  ?  ?  ?  
49 لورک لوهان     شاه سیماشکی  ? - 2022پ.م ح2028پ.م 202پ.م  ?  
50 هوتران تمتی     شاه سیماشکی  ? - ?  ?  ?  ?  
51 ایندتو این شوشینک یکم     شاه سیماشکی  ? - 2016پ.م  ? 2016پ.م پسر هوتران تمتی  
52 کیندتو     شاه سیماشکی  ? - ? پیش از 2006پ.م پس از 2005پ.م پسر تن روهوراتیر گشاینده اور
53 ایندتو این شوشینک دوم     شاه سیماشکی  ? - ? ح1980پ.م  ? پسر په پی[۱۱] همزمان با شوایلیشو شاه ایسین و بیله لمه شاه اشنونه
55 تن روهوراتیر یکم     شاه سیماشکی  ? - ? ح1965پ.م  ? پسر ایندتو این شوشینک دوم همزمان با ایدین دگن شاه ایسین
56 ایندتو این شوشینک سوم     شاه سیماشکی  ? - ?  ?  ? پسر تن روهوراتیر یکم بیش از سه سال


موضوعات:لیست شاهان ایران ,
پادشاهی‌های-کهن-حدود2700-تا-550-پیش-از-میلاد- پادشاهی‌های-کهن-حدود2700-تا-550-پیش-از-میلاد- پادشاهی‌های-کهن-حدود2700-تا-550-پیش-از-میلاد- پادشاهی‌های-کهن-حدود2700-تا-550-پیش-از-میلاد- پادشاهی‌های-کهن-حدود2700-تا-550-پیش-از-میلاد- امتیاز : 624 دیدگاه(0)

آخرین مطالب

چهارشنبه 16 بهمن 1392
چهارشنبه 16 بهمن 1392
چهارشنبه 16 بهمن 1392
چهارشنبه 16 بهمن 1392
شنبه 24 اردیبهشت 1390

مطالب محبوب

شنبه 24 اردیبهشت 1390
شنبه 24 اردیبهشت 1390
شنبه 24 اردیبهشت 1390
سه شنبه 02 فروردین 1390
شنبه 24 اردیبهشت 1390

صفحات مطالب